Bürgerversammlung Kotzenhof, Rudolfshof, Vogelhof, Seiboldshof und Veldershof